Sprawy rodzinne, to sprawy inne niż wszystkie. Wiążą się z silnymi emocjami, dotykają kwestii osobistych i wymagają zapewnienia klientowi poczucia bezpieczeństwa. Orzeczenia sądu wywierają, bowiem skutki w życiu jego i całej rodziny już na zawsze.

Dzięki bogatemu wieloletniemu doświadczeniu i dziesiątkom przeprowadzanych postępowań sądowych naszym Klientom zapewniamy najwyższy poziom obsługi prawnej. Zapewniamy wsparcie i pomoc na każdym etapie sprawy, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania przed sądem. Nasza Kancelaria kompleksowo zadba o wszystkie aspekty prawne związane z rozwodem, alimentami, władzą rodzicielską i pozostałymi kwestiami rodzinnymi, w tym dotyczącymi majątku wspólnego.

Zadzwoń

780 136 419

NAPISZ

kancelaria@glabas.pl

ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

W postępowaniu rozwodowym sąd rozstrzyga o wszystkich kwestiach związanych z zakończeniem małżeństwa i opieką nad dziećmi, w tym alimentów na ich rzecz jeśli małżonkowie dzieci mają i nie są one pełnoletnie. Prawo nie wyklucza również możliwości domagania się alimentów od byłego małżonka.

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozwodowy może również w wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, nakazać jego eksmisję.

Ponadto na zgodny wniosek stron sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jeśli natomiast małżonkowie nie są zgodnie w kwestii podziału majątku, wówczas wymaga to przeprowadzenia osobnego postępowania.

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

Władza rodzicielska przysługuje zawsze co do zasady obojgu rodzicom, jednak sąd, również w sprawie o rozwód, orzeka o powierzeniu władzy rodzicielskiej oraz jej ewentualnym ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Niezależnie od kwestii władzy rodzicielskiej rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów  z dzieckiem poprzez odwiedziny, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu czy bezpośrednie porozumiewanie się na odległość. Utrzymywanie kontaktów może jednak podlegać pewnym ograniczeniom w wypadku, gdy zachowanie rodziców lub jednego z nich zagraża dobru dziecka. Wówczas sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności poprzez zakazanie spotkać z dzieckiem, zakazanie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu lub zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców.

ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny oznacza obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i ma na celu zapewnienie niezbędnych środków uprawnionej osobie, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Wynika on z pokrewieństwa oraz innych więzi o charakterze osobistym. Przede wszystkim obciąża krewnych w linii prostej, ale może dotyczyć także rodzeństwa. Najczęstszym przypadkiem są jednak alimenty rodzica względem dziecka.

Co istotne obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności, gdyż zależy od takich okoliczności jak: wiek dziecka, jego zainteresowania, uzdolnienia, stan zdrowia czy chęć dalszego kształcenia. Sytuacja ta dotyczy również dzieci, które pomimo osiągnięcia pełnoletności nie mają możliwości samodzielnego utrzymywania się. Taka sytuacja ma miejsce, gdy pełnoletnie dziecko poświęca cały swój czas na dalsze swoje kształcenie, przygotowuje do wykonywania konkretngo zawodu i nie może podjąć pracy celem swego utrzymania. O wygaśnięciu obowiązku uiszczenia alimentów orzeka Sąd.