Prawo spółek, fuzje, przejęcia

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm i przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek. Oferujemy zakładanie spółek, ich przekształcanie, łączenie i likwidacje oraz bieżącą obsługę. Opracowujemy projekty umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników, uchwał i rejestrujemy spółki w sądzie rejestrowym. Pomagamy zakładać oddziały i przedstawicielstwa.

Prawo autorskie

W ramach świadczenia pomocy prawnej sporządzamy i opiniujemy umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne, sublicencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy IT. Doradzamy jak chronić  prawa autorskie. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach i sporach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych. Wydajemy opinie prawne w zakresie wykładni, wykonywania oraz skutków zawarcia umowy dotyczącej praw autorskich.

Windykacja należności

Korzystając z dużego doświadczenie z zakresu windykacji należności naszym klientom oferujemy m. in. windykację przedsądową, badanie przesłanek ogłoszenia upadłości dłużnika, przeciwdziałanie czynnościom mającym na celu pokrzywdzenie wierzycieli. Sporządzamy pozwy w postępowaniach nakazowych i upominawczych. Reprezentujemy naszych Klientów w toku postępowań upadłościowych i egzekucyjnych. Przygotowujemy niezbędną dokumentację przy czynnościach umorzenia bądź przystąpienia do długu oraz pośredniczymy przy transkacjach sprzedaży wierzytelności.

Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

W ramach reprezentacji przed sądami Kancelaria zapewnia udział profesjonalnego pełnomocnika oraz, wedle życzenia Klienta, przygotowywanie pism procesowych. Usługa obejmuje reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, karnymi oraz arbitrażowymi. Pomagamy Klientom w polubownym rozwiązywaniu sporów.

Prawo Medyczne

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa medycznego. Prowadzimy zarówno stałą, jak i doraźną obsługę prawną w  bieżącej działalności szpitali, gabinetów lekarskich i lekarzy. Naszych klientów reprezentujemy w toku postępowań cywilnych, karnych oraz  przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawach o tzw. "błędy medyczne". Sporządzamy i analizujemy umowy oraz weryfikujemy tworzone dokumenty.

Upadłość i Restrukturyzacja

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych, a także podmiotów będących ich wierzycielami. Zapewniamy pełen zakres usług w aspekcie prawnym i podatkowym, w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Nasza oferta obejmuje także usługi prawne z zakresu odpowiedzialności osobistej za brak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Stowarzyszenia i Fundacje

Oferujemy pomoc zarówno w tworzeniu i rejestracji stowarzyszeń oraz fundacji w KRS oraz zmiany powstałe w toku działalności. Zapewniamy przy tym stałe lub doraźne doradztwo w zakresie bieżącego ich funkcjonowania. Nasi prawnicy rejestrują i obsługują organizacje pożytku publicznego. Pomagamy stowarzyszeniom i fundacją w toku sporów sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Prawo pracy

Zapewniamy doradztwo z zakresu prawa pracy na rzecz małych, średnich i dużych firm Nasi prawnicy pomagają wprowadzić w życie przepisy prawa pracy i regulacje prawne dostosowane do potrzeb biznesowych, a jednocześnie ograniczające ryzyko ponoszone przez pracodawcę. Kancelaria oferuje pomoc w sporach z pracownikami o wynagrodzenie za pracę, o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę i o przywrócenie do pracy, o mobbing i dyskryminację, a także w toku postępowań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Analiza umów

Specjaliści naszej Kancelarii przygotowują i analizują umowy, dbając o bezpieczeństwo Klientów. Analizując umowy, zwracamy uwagę na tzw. kruczki prawne czyli potencjalne ryzyka oraz pomagamy interpretować zastosowane konstrukcje prawne. Sporządzamy umowy z uwzględnieniem potrzeb Twojej firmy, dbając o to by umowy w sposób maksymalny ograniczały zagrożenie dla interesów przedsiębiorstwa i były możliwie najbardziej korzystne.